Meri-Lapin Seuratanssijat
Swengijengi ry

Meri-Lapin alueen tanssikurssit

Seuran Säännöt.


1§ Nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Meri-Lapin seuratanssijat SwengiJengi Seuran kotipaikka Kemi Seura on perustettu 5.12.2004

2§ Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

– Seuran tarkoituksena on kehittää, edistää ja ylläpitää monipuolista lavatanssi- ja muuta vastaavaa tanssiharrastusta.
– Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin tansseihin ja tanssitaiteeseen.
– Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua tanssin kautta itseensä ja toisiin ihmisiin ja pyrkiä tanssin monipuoliseen esilletuomiseen tanssiliikuntana, kulttuurina ja taiteena.
– Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen tanssikursseja ja —leirejä sekä maksuttomia tanssikilpailutilaisuuksia ja -näytöksiä. On yhteistyössä tanssin eri alan harrastajien ja kouluttajien kanssa.
– Tiedottaa ja opastaa tanssin vaikutuksesta terveellisenä liikuntamuotona.

Toimintansa tukemiseksi seura voi
– Hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan saatuaan.
– Harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.
– Ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
– Omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.
– Järjestää erilaisia maksullisia tanssikurssitilaisuuksia.


3§ Jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

4§ Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6§Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Seuralla on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Tilinkäyttö Tilinkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

10§ Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Seuran kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät-syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11§ Seuran kokousten koolle kutsuminen

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisesti jäsenille tai sähköpostissa niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle.

12§ Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


13§ Pöytäkirja

Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjat

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.